ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านเมืองนาท-ตลุงหว้า

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านเมืองนาท-ตลุงหว้า