ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาจํานวน 2 โครงการ

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาจํานวน 2 โครงการ