ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาชุมชนหัวหนองรวมใจ

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาชุมชนหัวหนองรวมใจ