รณรงณ์วันงดสูบบุหรี่โลก

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน รณรงณ์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 6 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน  ตลาดสดเทศบาล  ห้างร้านต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน