การตรวจประเมิน LPA-การประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่  6 มิถุนายน  2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับการตรวจประเมิน  LPA เป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจ และรู้จักตนเองในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการตรวจทั้งสิ้น 4 ด้าน ทำให้ผลการตรวจผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทุกด้าน มีระดับคะแนน .ด้านที่ด้านการบริหารจัดการได้คะแนน100% 2.ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 94.44% 3.ด้านที่3 ด้านการบริหารการเงินการคลัง80%     4 .ด้านการบริการสาธารณะได้คะแนน 83.85% ด้านที่5 ธรรมาภิบาลได้82 % คิดเป็น  88.06%