รับประเมินความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการพ่นหมอกควัน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

รับประเมินความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการพ่นหมอกควันวิธีการพ่นสารเคมี

การควบคุมโรคไข้เลือดออกการใช้เครื่องพ่นหมอกควันตามโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย