รับเกียรติบัตรระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมประเด็นประปาที่ผลิต อปท. EHA : 2001

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน รับเกียรติบัตรจากอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

 ระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม  ประเด็นน้ำประปาที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  EHA : 2001 พร้อมเป็นตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมจัดนิทรรศการ  เรื่องน้ำประปาสะอาดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี