รับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ให้บริการไปยังชุมชนภายในเขตเทศบาล ได้แก่ ชุมชนเมืองนาทตะวันออก เมืองนาทตะวันตก
ตลุงหว้า หัวหนอง หินตั้ง ดอนม่วง หนองหัวฟาน กลางบ้าน ดอนตำแย ในการรับแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน