รับโล่เกียรติคุณผู้ก่อการดี Merit Maker การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ “ระดับทอง”

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ก่อการดี Merit Maker การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ “ระดับทอง” เขตสุขภาพที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา