รายงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ตามที่ สำนักงาน ปปช.  ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2564   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงได้ดำเนินการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย สำนักงาน ปปช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564