รายงานผลการดำเนินการตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวาฟาน

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวาฟาน ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อควรรวบรวมข้อมูลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :