รายงานผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำปีงบประมาณ 2564

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการลดพลังงานนผ่านระบบ

WWW.e-reportenergy.go.th ประจำปี  2564 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน  2563

– สิงหาคม  2564 โดยรายงานภายในวันที่ 30 กันยายน  2563