รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :