รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปี 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :