ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี งบประมาณปี 2559

        ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี มีภุมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาล ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2559 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ บัดนี้ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2557 โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุผ่านธนาคาร สำหรับการลงทะเบียนผู้พิการ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ 2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน) 3.สมุดบัญชีเงินฝากสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับ เบี้ยความพิการผ่านทางธนาคารพร้อมสำเนา 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทน