ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  28 เมษายน  2564  เวลา  13.00 น.

คณะกรรมการโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  โดย นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล  ตำบลหนองหัวฟาน  และนายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ***ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด****

 

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน