ล้างทำความสะอากระบบผลิตประปาทั้ง 4 ระบบ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ทำกิจกรรมล้างระบบผลิตนำประปาทั้ง 4 ระบบ

เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพ และมาตรฐาน


ภาพข่าว  : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน