ล้างระบบผลิตประปาทั้ง 4 ระบบ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการล้างระบบทำความสะอาดระบบผลิตประปา

ทั้ง  4 ระบบ เพื่อให้การผลิตน้ำประปานั้นได้คุณภาพ และมาตรฐาน ตามกำหนดเวลาดังนี้