ล้างระบบผลิตประปา ทั้ง 4 ระบบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการล้างระบบผลิตประปาทั้ง 4 ระบบ เพื่อให้การผลิตน้ำนั้นได้คุาณภาพและ

มาตรฐาน จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการล้างระบบผลิตประปาทั้ง 4 ระบบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

——————————————

ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน