วันที่๙-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชน

ในระหว่างวันที่ ๙-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชน

ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นและขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และเปิดโอกาศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในชุมชนรวมถึงตอบข้อซักถามจากพี่น้องประชาชนและแจ้งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้างและให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการจบน้ำ โดยทางเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้วนั้นก็ขอขอบคุณพี่แม่พี่น้องทั้ง ๑๒ ชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชนในครั้งนี้คะในระหว่างวันที่ ๙-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นและขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และเปิดโอกาศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในชุมชนรวมถึงตอบข้อซักถามจากพี่น้องประชาชนและแจ้งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้างและให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการจบน้ำ โดยทางเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้วนั้นก็ขอขอบคุณพี่แม่พี่น้องทั้ง ๑๒ ชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเทศบาลออกพบประชาชนในครั้งนี้คะ