วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานไปศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำชาวบ้านและพนักงาน

ไปศึกษาดูงานในส่วนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครรราชสีมาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำชาวบ้านและพนักงาน ไปศึกษาดูงานในส่วนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครรราชสีมา