วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานศึกษาดูงานที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ เทศบาลตำบลนางั่วและศึกษาดูงาน”การผลิตปุ๋ยจากขยะ” และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนบ้านทุ่งสมอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ณ เทศบาลตำบลนางั่วและศึกษาดูงาน”การผลิตปุ๋ยจากขยะ” และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนบ้านทุ่งสมอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ