วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทำบุญวันมาฆบูชา

คณะผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อุบาสก อุบาสิกา

พร้อมประชาชนร่วมกันทำบุญในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองหัวฟาน