วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย)ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามสะแกแสงเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย)ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนขามสะแกแสง