วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ

“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนโนนผักชีวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนโนนผักชี