วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินโครงการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประธานเปิดโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและได้รับเกียรติโดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟานมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 
ช่วงบ่ายนำโดยท่านนายเทศมนตรี รองนายก ปลัดเทศบาล พนักงาน และ อสม.ร่วมกันเดินรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ทำความสะอาดชุมชนและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประธานเปิดโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและได้รับเกียรติโดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟานมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 
ช่วงบ่ายนำโดยท่านนายเทศมนตรี รองนายก ปลัดเทศบาล พนักงาน และ อสม.ร่วมกันเดินรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ทำความสะอาดชุมชนและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน