วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสา และประชาชนร่วมกันทำความสะอาดถนน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จิตอาสา และประชาชนร่วมกันทำความสะอาดถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ