วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (ชุมชนดอนตำแย ชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน) ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน