วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์