วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน