ศูนย์พื้นฟูสุขภาพสุขใจ ใกล้บ้านเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชุมคณะกรรมการ

ตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ เพื่อให้บริการพื้นฟูสถรรถภาพด้านสุขภาพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง
———————————-
ภาพข่าว:กองสาธารณสุขฯ