ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นักกายภาพ โรงพยาบาลขามสะแกแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน และอาสาสมัครศูนย์สุขภาพสุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ลงพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพ และให้กำลังใจ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม