ศูนย์อนามัยที่ 9 สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เก็บตัวอย่างน้ำประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเพื่อรองรับน้ำประปาสะอาด

วันที่  1 เมษายน  2564 ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกมาเก็บตัวอย่างนี้ประปาเพื่อรับรองน้ำประปาสะอาด จากระบบผลิตน้ำประปาดอนทะยิง และประปาต้นแบบระบบประปาหนองโพธิ์ แห่งที่ 1   เพื่อการนำตัวอย่างน้ำไปทำการตรวจผลระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานต่อไป