สถิติการให้บริการประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างเดือน ต.ค.65-มี.ค.66