สรุปผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตนเองเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ
———————————-
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม