สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :