สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :