สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :