สวนเศรษฐกิจพอเพียง นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ

นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน