สวนเศรษฐกิจพอเพียง วัดหนองหัวฟาน

พระมหาอำนวย เจ้าอาวาสวัดหนองหัวฟาน ได้มีการนำพื้นที่ว่างภายในวัดมาทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร