สวนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา