สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน (รายการอาคารส้วมตามแบบ สน.ศท.ส.10) จำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน