สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำภอขามสะแกแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1 โครงการก่อางรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเวฬุวัน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งบประมาณ 105,801 บาท 2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเข้าสระหนองน่าม่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำจำนวน 10 บ่อ งบประมาณ 380,000 บาท