สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตามโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2559  ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2/2558 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จำนวน 70 คน จำนวน 95 วัน คนละ 20 บาท เป็นเงินทังสิ้น 133,000 บาท (หนึ่งแสนส่ามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน