สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาารกลางวันโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ภาคเรียนที่ 2 /2558