สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน

สอบราคาหรับจ้างเหมาจัดทำอาหารกางวัน สำหรับนักรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง หัวฟาน โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน จำนวน 277 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 78 คน รวมเป็นจำนวน 355 คน