สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ภาคเรียนที่ 2 / 2559

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ภาคเรียนที่ 2 / 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  ภาคเรียนที่ 2 / 2559

ด้วยโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  ตามโครงการกลางวันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ภาคเรียนที่  ๒ / ๒๕๕๙  คนๆละ ๒๐ เป็นเวลา  ๘๙  วัน  เป็นเงิน  ๔๗๑,๗๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้่าง

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สลัสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื่้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้ง