สำนักงานเทศบาลหนองหัวฟานปลูกต้นไม้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

สำนักงานเทศบาลหนองหัวฟานปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี