อบรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิผล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้พนักงานให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน และพนักงานสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
————————————————
รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร
ร่วมระดมสมองถอดทเรียนโดยการวาดผังอาคาร บ้าน และสำนักงานเพือดำเนินการจัดทำ 5 ส
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน