อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
————————————————
ภาพข่าว :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน